ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων

  1. ΓENIKOI ΟΡΟΙ

Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων.

α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται με την επιμέλεια της μεταφοράς.

β) Οι Γενικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών τοπικών εμπορικών εθίμων και συναλλακτικών ηθών, καθώς και διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων και διατάξεων διεθνών  συμβάσεων, εκτός αν αυτές είναι  αναγκαστικού δικαίου.

Aρθρο 2: Σύμβαση Διαμεταφοράς.

α) Ανάθεση διαμεταφοράς είναι η σύμβαση με την οποία ο Διαμεταφορέας αναλαμβάνει έναντι αμοιβής την υποχρέωση έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη των εμπορευμάτων, να μεταφέρει αυτά στον τόπο προορισμού, όχι διενεργώντας τη μεταφορά ο ίδιος προσωπικά, αλλά εξευρίσκοντας το μεταφορέα που θα μεταφέρει αυτά και με τον οποίο αυτός συνάπτει τη σύμβαση μεταφοράς στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του αποστολέα ή του παραλήπτη.

β) Ο Διαμεταφορέας δύναται να υπεισέλθει ως μεταφορέας στην εκτέλεση της μεταφοράς.

Aρθρο 3: Εκτέλεση συναφών εργασιών από τον Διαμεταφορέα.

α) O Διαμεταφορέας αναλαμβάνει, μετά από ειδική συμφωνία, εκτός από την επιμέλεια της μεταφοράς και όλες τις παρεπόμενες εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η μεταφόρτωση, η  αποθήκευση, ο εκτελωνισμός, η ασφάλιση και λοιπές συναφείς εργασίες.

β) Οι Γενικοί Όροι ισχύουν για τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται μόνο με την  επιμέλεια μεταφοράς, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς με τον εντολέα.

Αρθρο 4: Υποχρεώσεις του εντολέα.

α) Η σύναψη της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς από τον Διαμεταφορέα δεσμεύει τον εντολέα.

β) O εντολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς.

γ) Ο εντολέας οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. O  Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω της μη ή της καθυστερημένης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εντολέα.

Aρθρο 5:  Οδηγίες του εντολέα.

Ο Διαμεταφορέας υποχρεούται να ακολουθεί μόνο τις οδηγίες του εντολέα που προκύπτουν από τη σύμβαση επιμέλειας μεταφοράς και περιέχονται σ’ αυτήν. Σε περίπτωση έλλειψης  οδηγιών του εντολέα προς τον Διαμεταφορέα αποφασίζει ο τελευταίος σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια.

Ο εντολέας ευθύνεται για όλες τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασμένες ή  ανεπαρκείς οδηγίες του.

Αρθρο 6: Υποχρεωτικά στοιχεία της εντολής. 

α) Στην εντολή που δίνεται στον Διαμεταφορέα πρέπει να προσδιορίζονται η ακριβής διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, ο τόπος φόρτωσης και παράδοσης, το είδος των εμπορευμάτων, η ποσότητα, το περιεχόμενο των κιβωτίων, οι διαστάσεις τους, το μικτό τους βάρος και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς. Tην ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε μη πλήρη ή λανθασμένα στοιχεία φέρει ο εντολέας. Αν δεν του έχει δοθεί σχετική γραπτή εντολή, δεν είναι υποχρεωμένος ο Διαμεταφορέας να ελέγξει ή να συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά ή άλλες δηλώσεις του εντολέα.

β) O Διαμεταφορέας υποχρεούται να προβεί σε ζύγιση των εμπορευμάτων μόνο εάν υπάρχει γραπτή εντολή.

γ) Ο Διαμεταφορέας αναγράφει στο αποδεικτικό παραλαβής που εκδίδει το περιεχόμενο, την αξία, την ποσότητα, το βάρος ή τη συσκευασία του μεταφερόμενου αγαθού κατά δήλωση του εντολέα.

Αρθρο 7: Μεταφερόμενα εμπορεύματα.

α) Ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να αναλάβει την μεταφορά εμπορευμάτων που μπορεί να προκαλέσουν ζημία σε πρόσωπα, ζώα, άλλα εμπορεύματα ή τα οποία είναι επιρρεπή σε  χειροτέρευση ή φθορά, εκτός εάν  υπάρχει προηγούμενη γραπτή συμφωνία.

Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί στον Διαμεταφορέα χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο Διαμεταφορέας δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, να προβεί στην πώληση αυτών ή ακόμη, σε περίπτωση που επίκειται κίνδυνος, να προχωρήσει στην καταστροφή τους. Ο εντολέας είναι υπεύθυνος, για κάθε ζημία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά έξοδα.

β) Αν λόγω λανθασμένων ή ανεπαρκών οδηγιών o Διαμεταφορέας ανέλαβε την επιμέλεια της  μεταφοράς εμπορευμάτων τα οποία από τη φύση τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, ή μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. εκρηκτικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά στοιχεία ή ουσίες που αναθυμιάζουν, η εντολή πρέπει να θεωρείται άκυρη.

Αν παρ’ όλα αυτά λάβει χώρα η μεταφορά, ο Διαμεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Αντίθετα διατηρεί κάθε δικαίωμα να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των άλλων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον εντολέα.

Αρθρο 8:  Βάρος απόδειξης.

O Διαμεταφορέας δεν φέρει την ευθύνη για ζημίες, οι οποίες οφείλονται σε προφορικές εντολές, υποδείξεις ή γνωστοποιήσεις του εντολέα, εκτός αν επιβεβαιώθηκαν γραπτώς από αυτόν.

Αρθρο 9:  Διεύθυνση του εντολέα.

Ο εντολέας έχει υποχρέωση να δηλώσει στον Διαμεταφορέα την διεύθυνσή του ή την αλλαγή διεύθυνσης χωρίς καθυστέρηση.

Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει η τελευταία διεύθυνση που δόθηκε στον Διαμεταφορέα. Ο Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες που οφείλονται αν τυχόν δόθηκε λανθασμένη διεύθυνση από τον εντολέα ή σε ανεπαρκή ή ελλειπή ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή διεύθυνσης του εντολέα.

Αρθρο 10:  Αποστολή εγγράφων.

α) Ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να αποστέλλει τις επιστολές συστημένες ή να ασφαλίζει  τη μεταφορά εγγράφων, εκτός εάν υπάρχει γραπτή εντολή.

β) O Διαμεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη γνησιότητα των υπογραφών σε δηλώσεις που αφορούν τα μεταφερόμενα αντικείμενα ή σε άλλα γραπτά κείμενα ή να          ελέγχει την αρμοδιότητα προς υπογραφή των υπογραφόντων, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς κάτι άλλο.

Αρθρο 11:  Aνάκληση εντολής.

Ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, εκτός και αν ο Διαμεταφορέας δεσμεύθηκε με τρίτους για την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο εντολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις δημιουργηθείσες δαπάνες καθώς και με οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την ανάκληση της εντολής.

Aρθρο 12:  Ομαδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο Διαμεταφορέας δικαιούται να αναλάβει την επιμέλεια μεταφοράς των εμπορευμάτων με το  σύστημα GROUPAGE, δηλαδή ομαδικά με άλλα εμπορεύματα, τα οποία ανήκουν σε  περισσότερους εντολείς, εφόσον δεν συμφωνήθηκε γραπτώς το αντίθετο.

Αρθρο 13:  Εκχώρηση απαιτήσεων.

H εκχώρηση των απαιτήσεων του εντολέα κατά του Διαμεταφορέα σε τρίτους καθώς και η έγερση αξιώσεων κατά του Διαμεταφορέα στο όνομα ή για λογαριασμό ενός τρίτου είναι δυνατή μόνο αν θεμελιώνονται δικαιώματα κατά του Διαμεταφορέα στα πλαίσια των παρόντων Γενικών όρων και όχι άλλων που τυχόν προκύπτουν από ιδιαίτερες συμφωνίες από τη σύμβαση.

Aρθρο  14:  Ειδικές ρυθμίσεις για μεταφορές από και σε λιμάνι.

α) Όταν πρόκειται για μεταφορά από και σε λιμάνι η φόρτωση και εκφόρτωση εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και όρους λειτουργίας του κάθε λιμένα και με τους όρους που αναγράφονται στις φορτωτικές ή ναυλοσύμφωνα που εκδίδουν οι ναυτιλιακές ή οι πλοιοκτήτριες εταιρίες.

β) Οι συμφωνηθείσες τιμές δεν περιλαμβάνουν επιπρόσθετα έξοδα που προέρχονται από φόρτωση, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, του σαββατοκύριακου ή των επίσημων αργιών, κλπ.

γ) Όταν ο Διαμεταφορέας αναλάβει την επιμέλεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων στο λιμάνι φόρτωσης των εμπορευμάτων, δεν ευθύνεται για πιθανές καθυστερήσεις του πλοίου, για ελλειπή φόρτωση, υπερημερία πλοίου, απαγόρευση απόπλου του πλοίου, για έξοδα  φύλαξης, εκφόρτωση ή για οποιοδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί από τις ναυτιλιακές εταιρίες ή τους πράκτορες αυτών.

Όλα τα προαναφερόμενα ειδικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα.

  1. ΠΑΡΟΧΕΣ – ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

Aρθρο 15: Αμοιβή του Διαμεταφορέα, έξοδα.  

α) Το ύψος της αμοιβής του Διαμεταφορέα για την εκτέλεση της ανατεθείσης σ’ αυτόν εντολής καθορίζεται με συμφωνία των συμβαλλομένων.

β) Εκτός από ρητή αντίθετη συμφωνία η αμοιβή και τα έξοδα προπληρώνονται με την παραλαβή των εμπορευμάτων όταν εντολέας είναι ο αποστολέας και πριν την παράδοση των εμπορευμάτων όταν εντολέας είναι ο παραλήπτης.

γ) Τα τιμολόγια του Διαμεταφορέα εξοφλούνται σε μετρητά. Ο εντολέας γίνεται υπερήμερος το αργότερο 15 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη  εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση υπερημερίας του εντολέα ο Διαμεταφορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει τόκους υπερημερίας.

Αρθρο 16:  Συμφωνία για την τιμή και την παροχή.

α) Προσφορές του Διαμεταφορέα και συμφωνίες σχετικά με τιμές και παροχές αφορούν πάντα μόνο τις ρητά αναφερόμενες παροχές του Διαμεταφορέα ή/και τρίτων και, εφόσον δεν  συμφωνήθηκε κάτι άλλο, μόνο εμπορεύματα κανονικού όγκου, κανονικού βάρους και ποιότητας. Οι προσφορές αυτές προϋποθέτουν κανονικές και ανεμπόδιστες συνθήκες καθ’όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

Για παρεπόμενα τέλη και έξοδα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία. H πληρωμή δασμών, φόρων, δικαιωμάτων και δαπανών τρίτων καθώς και οποιαδήποτε παροχή ιδιαιτέρων υπηρεσιών βαρύνουν τον εντολέα.

β) Πιθανές ανατιμήσεις στους ναύλους των μεταφορέων ή στους τελωνειακούς δασμούς, αλλαγές στις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων, φόρους, επιβαρύνσεις κλπ. που ήταν αδύνατο να είχαν προβλεφθεί εκ των προτέρων δικαιολογούν ανάλογες προσαρμογές στην αμοιβή και τα έξοδα του Διαμεταφορέα.

Aρθρο 17:  Αρνηση παραλαβής. 

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή των μεταφερθέντων εμπορευμάτων, ο Διαμεταφο-ρέας έχει δικαίωμα επιστροφής αυτών στον εντολέα, με δαπάνη του εντολέα. Για την επιστροφή των εμπορευμάτων τον κίνδυνο φέρει ο εντολέας. Ο εντολέας ευθύνεται επίσης για κάθε δαπάνη που οφείλεται στην άρνηση του παραλήπτη προς παραλαβή.

Αρθρο 18:  Συμψηφισμός.

Oι απαιτήσεις για την αμοιβή και τα έξοδα του διαμεταφορέα από την επιμέλεια της μεταφοράς δεν συμψηφίζονται.

IΙΙ.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αρθρο 19:  Παράδοση εμπορευμάτων.

α) Η παράδοση των εμπορευμάτων συντελείται με την υπογραφή των φορτωτικών εγγράφων ή την παράδοση της διατακτικής στον παραλήπτη που αναφέρεται στα ως άνω φορτωτικά  έγγραφα ή τυχόν αναγραφόμενο εντολοδόχο αυτού.

β) εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τα εμπορεύματα ή για λόγο, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Διαμεταφορέας δεν γίνει η παράδοση των εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα  παρακατίθενται σε χώρο επιλογής του Διαμεταφορέα με κίνδυνο και έξοδα του εντολέα και ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ασφαλίσει.

Ο Διαμεταφορέας επιπλέον δεν ευθύνεται για πλειστηριασμούς, δημεύσεις κ.λ.π. οι οποίες μπορούν να επιβληθούν στα εμπορεύματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στη χώρα που δεν παραδόθηκαν αυτά.

Αρθρο 20: Παράδοση των εμπορευμάτων με αντικαταβολή της αξίας τους.

Η παράδοση των εμπορευμάτων με αντικαταβολή της αξίας τους, προϋποθέτει ειδική και ρητή   εντολή του εντολέα-φορτωτή. Μόνο η ένδειξη “C.O.D.” (cash on delivery) επί του εμπορικού τιμολογίου δεν συνιστά υποχρέωση παράδοσης των εμπορευμάτων με αντικαταβολή για τον Διαμεταφορέα.

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Αρθρο 21:  Καμία εγγύηση για προθεσμίες.

Eκτός από προηγούμενη γραπτή συμφωνία, ο Διαμεταφορέας δεν εγγυάται ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης ούτε μια καθορισμένη σειρά προτεραιότητας για την  εκτέλεση της μεταφοράς. Η απλή ένδειξη του χρόνου παράδοσης από τον εντολέα, δεν συνιστά υποχρέωση για τον Διαμεταφορέα.

Ο Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που προκύπτουν εξαιτίας λανθασμένων πληροφοριών που δίνονται από μεταφορείς ή τους πράκτορές τους σχετικά με τις ημερομηνίες ή τους όρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή παράδοσης των εμπορευμάτων.

Αρθρο 22: Aδυναμία εκπληρώσεως, πλημμελής εκπλήρωση.

Γεγονότα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διαμεταφορέα, λόγω των οποίων αδυνατεί να εκπληρώσει ολoκληρωτικά ή εν μέρει τις υποχρεώσεις του, τον ελευθερώνουν για το χρονικό διάστημα που διαρκούν από τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια εντολών, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τα παραπάνω γεγονότα. Επίσης σ’ αυτές τις περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα ο Διαμεταφορέας να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ακόμη και στην περίπτωση που έχει μερικώς εκπληρώσει την εντολή. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαμεταφορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει τα έξοδα που έχει κάνει.

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

Αρθρο 23: Aσφάλιση εμπορευμάτων.

α) Ο Διαμεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίσει για λογαριασμό του εντολέα το εμπόρευμα μόνο αν του έχει δοθεί ρητή έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται η ασφαλιστική αξία και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι.

β) Το γεγονός της ασφάλισης προηγούμενων φορτώσεων του ίδιου εντολέα δεν συνεπάγεται την υποχρέωση του Διαμεταφορέα να ασφαλίσει και τις επόμενες μεταφορές του ίδιου εντολέα. Η απλή αναφορά αξιών των εμπορευμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως  εντολή για ασφάλιση.

γ) Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου δεν αναλαμβάνει ο Διαμεταφορέας τις υποχρεώσεις που έχει ο ασφαλισμένος.

Υποχρεούται ωστόσο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αξίωσης από την ασφάλιση.

δ) Αν δεν προσδιορίζονται εγγράφως από τον εντολέα οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, η ασφάλιση των εμπορευμάτων γίνεται για τους συνήθεις κινδύνους και εξαιρέσεις, όπως καθορίζονται  από την συμβαλλόμενη ασφαλιστική εταιρία.

ε) Ο Διαμεταφορέας δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί συνασφαλιστής.

  1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Aρθρο  24:  Προσωρινή Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή  ξένες αποθήκες.

α) H προσωρινή αποθήκευση γίνεται κατ’ εκλογή του Διαμεταφορέα στις δικές του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δημόσιες).

β) Αν έχει αποθηκεύσει προσωρινά ο Διαμεταφορέας τα εμπορεύματα σε ξένη αποθήκη ισχύουν για τη σχέση μεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν μεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή.

Ο Διαμεταφορέας οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν.

γ) Υποχρέωση του Διαμεταφορέα για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή μισθωμένους από αυτόν χώρους και μόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον εντολέα.

Aρθρο 25:  Είσοδος στην αποθήκη.

Kάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι προσωρινά αποθηκευμένα, πρέπει να έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του Διαμεταφορέα ή υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.

Αρθρο 26: Δικαίωμα εκποίησης των προσωρινά αποθηκευθέντων εμπορευμάτων.

α) Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης που ο δικαιούχος των εμπορευμάτων αρνείται να τα παραλάβει, ο Διαμεταφορέας δικαιούται να προβεί στην εκποίηση αυτών, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, εφόσον αποστείλει προς τούτο συστημένη επιστολή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του εξαμήνου.

β) Το αντίτιμο της εκποίησης των εμπορευμάτων θα αποδίδεται στο δικαιούχο αυτών, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων και εξόδων του Διαμεταφορέα.

VII.  ΠΡΟΝΟΜΙA

Aρθρο 27:  Εξασφάλιση των απαιτήσεων του Διαμεταφορέα.

Ο Διαμεταφορέας έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση που προέρχεται κατά την εκτέλεση της συμβάσεως επιμέλειας μεταφοράς, νόμιμο ενέχυρο και δικαίωμα παρακράτησης στα εμπορεύματα του εντολέα.

Τα ως άνω προνόμια εξασφαλίζουν όχι μόνο απαιτήσεις κάθε φύσεως σχετικές με τα εμπορεύματα τα οποία ο Διαμεταφορέας έχει στην κατοχή του, αλλά και εκείνες που αφορούν τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί.

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του εμπορεύματος, οι αξιώσεις του Διαμεταφορέα ικανοποιούνται και από την τυχόν καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημίωση.

VIII.  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Αρθρο 28:  Eκταση ευθύνης.

α) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα περιορίζεται ή απαλλάσσεται αυτός σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις ή τις διατάξεις που ακολουθούν. Ο Διαμεταφορέας ευθύνεται όταν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ίδιου ή των υπαλλήλων του.

β) Οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων μεταφοράς που ρυθμίζουν τον περιορισμό ή την απαλλαγή από την ευθύνη του μεταφορέα, έχουν άμεση εφαρμογή και επί της ευθύνης του Διαμεταφορέα.

Aρθρο 29:  Περιορισμός της ευθύνης του Διαμεταφορέα.

α) Εάν οι περιεχόμενες στη σύμβαση Διαμεταφοράς οδηγίες του εντολέα περιορίζουν την ελευθερία δράσης του Διαμεταφορέα, τότε επέρχεται αντίστοιχη μείωση της έκτασης της ευθύνης του. Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας στα εμπορεύματα που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τις οδηγίες του εντολέα ο Διαμεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του.

β) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα ή του μεταφορέα απέναντι στον εντολέα, δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή των πρακτόρων τους ή των ξένων ανταποκριτών σε σχέση με τους νόμους, τις διατάξεις, τους κανόνες και τα έθιμα που ισχύουν στη χώρα των προαναφερθέντων πρακτόρων και ξένων ανταποκριτών.

Αρθρο 30:  Ανώτατα όρια ευθύνης.

Σε περίπτωση ευθύνης του Διαμεταφορέα λόγω βλάβης, απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης των μεταφερομένων εμπορευμάτων τόσο όταν τούτο οφείλεται σε προσωπική ευθύνη του Διαμεταφορέα όσο και σε ευθύνη τρίτων μεταφορέων στους οποίους ανέθεσε την εκτέλεση της μεταφοράς, η οφειλόμενη αποζημίωση περιορίζεται στα όρια που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο και ρυθμίζουν τη σχετική σύμβαση μεταφοράς.

Aρθρο 31: Εμπορεύματα μεγάλης αξίας.

Για εμπορεύματα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ευθύνης του μεταφορέα που  προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο, καθώς  και για χρήματα, έγγραφα, αξιόγραφα, έργα τέχνης και κοσμήματα ευθύνεται ο Διαμεταφορέας μόνο αν του δόθηκε από τον εντολέα εγκαίρως μία έγγραφη ένδειξη  της αξίας των μεταφερομένων εμπορευμάτων, ούτως ώστε να ήταν σε θέση να αποφασίσει για την αποδοχή ή άρνηση της  εντολής, εγγράφως.

Αρθρο  32: Απαλλαγή του Διαμεταφορέα από την ευθύνη του.

1) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα αποκλείεται:

α) Για ζημίες οφειλόμενες είτε σε κλοπή με την έννοια του αρθ. 374 στοιχ. γ ΠΚ είτε σε ληστεία με την έννοια του αρθ.  380 ΠΚ.

β) Για ζημίες οφειλόμενες στην ύπαρξη νομικών ή διοικητικών εμποδίων και δυσχερειών κατά την εκτέλεση της σύμβασης (έλλειψη ή καθυστερημένη παραλαβή εγγράφων, εγγράφων εκτελωνισμού, εγκρίσεων εισαγωγής ή εξαγωγής κλπ).

Επίσης δεν ευθύνεται o Διαμεταφορέας για μεταφορικά έξοδα, έξοδα εκτελωνισμού, τέλη, φόρους και άλλα έξοδα που έχουν επιβληθεί λανθασμένα από αρχές.

γ) Για απώλεια ή βλάβη πραγμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αποστολέα κατά τη  φόρτωση ή σε ελάττωμα αυτών ή σε ελλειπή ή πλημμελή συσκευασία.

O Διαμεταφορέας εξουσιοδοτείται σε τέτοιες περιπτώσεις να δεχτεί από τους μεταφορείς, τους αποθηκευτές και παραλήπτες γενικώς, επιφυλάξεις σχετικά με την συσκευασία των εμπορευμάτων.

δ) Για ζημία η οποία δεν θα αποτρεπόταν, ακόμη και αν ο Διαμεταφορέας είχε καταβάλλει το ανώτατο όριο επιμέλειας και προσοχής, ακόμη και αν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή της ζημίας ή ήταν αντικειμενικά αδύνατο να τα λάβει.

ε) Για ζημίες λόγω της φύλαξης σε εξωτερικό χώρο, αν μια τέτοια φύλαξη είχε συμφωνηθεί, ή  αν μία άλλη φύλαξη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των αγαθών ή λόγω των περιστάσεων.

στ) Για ζημίες λόγω ανωτέρας βίας, επιδράσεις κακών καιρικών φαινομένων, ζημίες μηχανημάτων, καλωδιώσεων, επίδρασης άλλων αγαθών, ζημίες από ζώα ή φυσικής φθοράς των αγαθών.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Διαμεταφορέας ευθύνεται μόνο αν αποδειχθεί, ότι υπαίτια δημιούργησε τη ζημία.

ζ) Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του Διαμεταφορέα ή των προστιθέντων του.

η) Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων δημοσίων αποθηκών.

2) Aν σύμφωνα με τις περιστάσεις ήταν δυνατό να προκληθεί ζημία από τους παραπάνω   κινδύνους, τεκμαίρεται, ότι ο κίνδυνος επήλθε από τους παραπάνω κινδύνους.

Αρθρο 33:  Παύση της ευθύνης του Διαμεταφορέα.

Η ευθύνη του Διαμεταφορέα παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

Aρθρο 34: Άμεση, γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας.

α) Όλες οι ζημίες, ακόμη και αυτές που δεν είναι δυνατό να διαπιστωθούν εξωτερικά, πρέπει  να γνωστοποιούνται εγγράφως στον Διαμεταφορέα αμέσως κατά την παράδοση των  εμπορευμάτων.

Αν η παράδοση των εμπορευμάτων έγινε από το Διαμεταφορέα, η γνωστοποίηση της επέλευσης  της ζημίας πρέπει να γίνει σ’ αυτόν σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών.

β) Στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκμαίρεται  ότι  η ζημία έγινε μετά την παράδοση των εμπορευμάτων.

γ) εάν η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας γίνει σ’ ένα χρονικό σημείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να στραφεί πλέον ο Διαμεταφορέας κατά τρίτων, ο Διαμεταφορέας δεν φέρει  καμία ευθύνη για τις συνέπειες.

Αρθρο 35: Συνυπολογισμός ωφελειών.

Στις περιπτώσεις που η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει ο Διαμεταφορέας για τη  ζημία ανέρχεται μέχρι την πλήρη αξία του εμπορεύματος, ο Διαμεταφορέας υποχρεούται στην καταβολή της μόνο αν του μεταβιβαστεί η κυριότητα στο εμπόρευμα και του εκχωρηθούν οι  απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένoυ και του ασφαλίσματος σε σχέση με το εμπόρευμα, του εντολέα ή του παραλήπτη κατά τρίτων.

Αρθρο 36:  Ευθύνη Διαμεταφορέα σε συνδυασμένη μεταφορά.

Eπί μεταφοράς εκτελούμενης βάσει ενιαίας συμβάσεως (συνδυασμένη μεταφορά) ο Διαμεταφορέας ευθύνεται  για βλάβη ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων σύμφωνα με τo νόμο που διέπει την ευθύνη του μεταφορέα κατά το τελευταίο στάδιο της μεταφοράς.

  1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αρθρο 37:  Παραγραφή.

α) Oι αξιώσεις κατά του Διαμεταφορέα παραγράφονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που oρίζονται στο νόμο ή στις διεθνείς συμβάσεις.

β) Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει, προκειμένου μεν περί ολικής απώλειας από την ημέρα κατά την οποία τα εμπορεύματα έπρεπε να παραδοθούν, σε κάθε δε άλλη περίπτωση από την ημέρα κατά την οποία τα εμπορεύματα παραδόθηκαν ή προσφέρθηκαν στον παραλήπτη.

  1. ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αρθρο 38: Τόπος εκπλήρωσης, δωσιδικία, ισχύς του ελληνικού δικαίου.

α) Τόπος εκπλήρωσης της σύμβασης Διαμεταφοράς είναι για όλα τα μέρη η έδρα ή το  υποκατάστημα του Διαμεταφορέα προς το οποίο απευθύνεται η εντολή διαμεταφοράς.

β) Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση Διαμεταφοράς ή βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή είναι, για όλα τα μέρη, το δικαστήριο στον τόπο όπου  βρίσκεται η έδρα του Διαμεταφορέα, με την επιφύλαξη ρήτρας αποκλειστικής αρμοδιότητας   των εκδιδόμενων φορτωτικών.

Για αξιώσεις κατά του Διαμεταφορέα αρμόδιο είναι αποκλειστικά αυτό το δικαστήριο.

γ) Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του Διαμεταφορέα και του εντολέα ή των διαδόχων του ισχύει το ελληνικό δίκαιο.

TOP